लियो जिल्ला परिषद ३२५ एल, नेपालको जिल्ला पद्स्थापन ,अवार्ड सेरोमनि एबम प्रथम काउन्सिल बैठक  सुम्पन